Avís Legal

Titular de la web

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:		
  • Empresa titular d’aquesta web: CENTRE D’ESTÈTICA SARA BUIRA ARCAU, S.L.
  • C.I.F.: B25804188
  • Domicili: C/ CAMP DE MART, 16 – 25006 – LLEIDA
  • Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, tom 1439, foli 90, full L-28945.
  • Telèfon: 973275771
  • Correu electrònic: info@sarabuira.com
Objecte

El responsable posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén donar compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i les normatives vigents en matèria de Protecció de Dades, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les seve condicions d’ús.

 

Tothom que accedeix a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí detallades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

 

El responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació al lloc web del responsable.

Responsabilitat

El responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat de servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Política d’enllaços

És possible que, des d’aquest lloc web, es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

El responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del responsable. No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. No obstant això, el responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades

El responsable està profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (en endavant, el “RGPD”), i la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”).

 

Així mateix, el Responsable informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment per al tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment.

Propietat intel.lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del Responsable o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

 

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte d’aquests. En tot cas, el Responsable compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

 

El responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i, en tot cas ,redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

 

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que el seu esment o aparició en el lloc web impliqui l’existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva.

 

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i llicència corresponent.

 

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit postal o al correu electrònic indicat a l’encapçalament del web.

SSL

El responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL (“Secure Sockets Layer”).

 

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informació que es transmeti, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte de la pàgina web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

 

L’adreça de la web apareixerà en color verd, activant el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web a el navegador d’l’usuari.