Política de Privacitat

CENTRE D’ESTÈTICA SARA BUIRA ARCAU, S.L. informa els usuaris del lloc web sobre la seva política pel que fa al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

 

I garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de els drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSIce).

Responsable del tractament
 • Empresa titular d’aquesta web: CENTRE D’ESTÈTICA SARA BUIRA ARCAU, S.L.
 • C.I.F.: B25804188
 • Domicili: C/ CAMP DE MART, 16 – 25006 – LLEIDA
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, tom 1439, foli 90, full L-28945.
 • Telèfon: 973275771
 • Correu electrònic: info@sarabuira.com
Finalitats del tractament de les dades

Les dades facilitades per l’usuari són utilitzades amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web. Interès legítim de la Societat per atendre els requeriments d'informació a través del web.

Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Crear i gestionar el teu registre com a Usuari. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a través del nostre web. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Considerem que tenim un interès legítim per fer les comprovacions necessàries per detectar i prevenir possibles fraus quan fas una compra.

Execució d'un contracte.
Realitzar la gestió comptable. Execució d'un contracte.
Complir amb les obligacions fiscals vigents. Compliment d'obligacions legals que ens siguin d'aplicació.
Gestionar les incidències i el manteniment del web. Interès legítim de la Societat.
Termini de conservació de les dades
Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web. Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Crear i gestionar el teu registre com a Usuari. Tractarem les teves dades durant el temps que mantinguis la condició d'usuari registrat (és a dir, fins que decideixis donar-te de baixa).
Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a través del nostre web. Tractarem les teves dades durant el temps necessari per gestionar la compra dels productes o serveis que hagis adquirit, incloent possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular.
Realitzar la gestió comptable. Tractarem les teves dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.
Donar compliment a les obligacions fiscals vigents. Tractarem les teves dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.
Gestionar les incidències i el manteniment del web. Tractarem les seves dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.
Destinataris de les dades

Per complir les finalitats indicades en la present Política de Privadesa, cal que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens donin suport en els serveis que t’oferim (Encarregats de Tractament):

 • Entitats financeres
 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i lliurament
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat

 

Els encarregats del tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Drets dels usuaris

L’usuari té dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l’agència espanyola de protecció de dades.

 

L’usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a l’adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

Procedència de les dades

Les dades personals seran facilitades pel mateix interessat de forma absolutament voluntària. El fet de no facilitar determinades dades o preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la dels quals prestació és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal , en aquest cas el responsable informarà del caràcter obligatori i / o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament correcte del servei.

 

El responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat d’aquestes i l’adopció de les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Informació facilitada per l’usuari

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals.

 

Els Usuaris, introduint les vostres dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament –i de forma lliure i inequívoca– que les seves dades són necessàries perquè el Responsable pugui atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

 

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

 

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

 

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Bretxes de seguretat

El responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones les dades de les quals puguin haver estat afectades i a les autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.