SARABUIRA Salut i Bellesa Lleida Lleida

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS.

La present WEB té com a objecte presentar de forma digitalitzada la oferta de serveis que SARA BUIRA ARCAU SL facilita l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l'entitat sobre els diferents productes d'estètica en general i especialitats que ofereixen, utilitza Internet com un mitjà rellevant en la interacció amb l'usuari, ajustant els diferents productes d'estètica en general i especialitats, i els serveis derivats del sector en general a les noves necessitats del segle XXI.

SARA BUIRA ARCAU SL proveïda de CIF B25804188, i domicili fiscal a CAMP DE MART, 16 25006 Lleida (Espanya), actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L'entitat informa als Usuaris que compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Per tant, l'activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d'aquest domini i que opera amb la marca SARA BUIRA ARCAU SL atenent per qüestions comercials i administratives a la direcció següent:

C / Camp de Mart 16 - 25006 Lleida.


1. CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Política de privacitat en la versió publicada per SARA BUIRA ARCAU SL, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les polítiques de privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.


2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

SARA BUIRA ARCAU SL, no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i SARA BUIRA ARCAU SL, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de SARA BUIRA ARCAU SL, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent d'altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o no usar malament un vincle, tant en connectar-se a la web de SARA BUIRA ARCAU SL, com en accedir a la informació d'altres webs des de la web de SARA BUIRA ARCAU SL


3. ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle www.sarabuira.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral ia l' ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, SARA BUIRA ARCAU SL, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

L'informem que aquest lloc web utilitza cookies amb la finalitat per part de SARA BUIRA ARCAU SL de dur a terme un estudi de les preferències dels usuaris de la present pàgina web. Podrà consultar les especificitats d'aquestes cookies i la seva desinstal·lació accedint a la Política de Cookies present en aquesta web.

5. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. SARA BUIRA ARCAU SL pot incloure en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. Així mateix, SARA BUIRA ARCAU SL, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i un altre de venda de productes, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

6. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLIDA TÈCNICA O DE CONTINGUT

SARA BUIRA ARCAU SL, declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, SARA BUIRA ARCAU SL, no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre mena de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a SARA BUIRA ARCAU SL, que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d'altres components nocius, sense perjudici que SARA BUIRA ARCAU SL, realitza els seus millors esforços en evitar aquesta mena d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

7. Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per SARA BUIRA ARCAU SL, així com els continguts abocats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual quedant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de SARA BUIRA ARCAU SL

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la website i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de SARA BUIRA ARCAU SL, o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta de les expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment d'allò que s'assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de SARA BUIRA ARCAU SL.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors, dispositius USB - Pen drive o smartphones), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per SARA BUIRA ARCAU SL, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d'expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

SARA BUIRA ARCAU SL, és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

SARA BUIRA ARCAU SL, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que mitjançant les seves pàgines web puguin vessar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de SARA BUIRA ARCAU SL, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la natura dels serveis o continguts allò fos possible, s'entén que autoritzen a SARA BUIRA ARCAU SL, per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors, dispositius USB - Pen drive o smartphones), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen SARA BUIRA ARCAU SL, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d'aquesta mena, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de SARA BUIRA ARCAU SL

D'acord amb el que s'assenyala en el paràgraf anterior, SARA BUIRA ARCAU SL, queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de observacions, opinions o comentaris com aquests, per tal d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol mena de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta de les expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per SARA BUIRA ARCAU SL, per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de SARA BUIRA ARCAU SL, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de SARA BUIRA ARCAU SL. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de SARA BUIRA ARCAU SL, sobre les pàgines Web i tots els continguts d'aquestes.

SARA BUIRA ARCAU SL no assumirà cap mena de responsabilitat al davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones a els quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites de SARA BUIRA ARCAU SL.